Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU
RESERTİFİKASYON YÖNERGESİ

Bu yönerge Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Yönergesinin 7.6. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Yeniden Belgelendirme

 1. Tanım: TGHYK tarafından Yeterlik Belgesi verilen Göğüs Hastalıkları uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

 2. Amaç: Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli  mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini arttırıp  koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir.

 3. Başvuru koşulları: En az 10 yıl önce TGHYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak

 4. Resertifikasyon Yöntemleri :
  4.1- Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar resertifiye olabilir.
  4.1.1-  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavının  teorik ve pratik bölümlerine  girmek ve başarılı olmak
  4.1.2- Türk Göğüs Hastalıkları yeterlik sınavının  teorik bölümüne tekrar girip başarılı olmak  (Bir önceki  yeterlik sınavından en az 10 yıl geçmeden teorik resertifikasyon  sınavına girilemez) ve ek olarak dördüncü maddede ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 30 olmak üzere on yıl içinde (ardışık olmayabilir) toplam en az 300 kredi almış olmak veya
  4.1.3-  Dördüncü maddede  ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 50 olmak üzere on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak on yılı geçen her yıl (ardışık olmayabilir) için ek en az 50 kredi almış olmak.
  4.2- Resertifikasyon başvuruları her yıl Eylül ayında TGHYK Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır
  4.3- Başvurular TGHYK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon (Resertifikasyon Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı  rapor  Yürütme Kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler  başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.
  4.4- Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan  Resertifikasyon Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvurabilir

 5. Etkinliklerin kredilendirilmesi: Resertifikasyon için aşağıda belirtilen dört temel alanda kredi alınabilir. On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birisinden veya birkaçından olabilir. Bu etkinliklerin kredi değerleri tabloda özetlenmiştir.
  5.1- Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı
  5.2- Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca (American Board of Internal Medicine (ABIM), European Board for Accreditation in Pneumology (EBAP) vb.) kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımlarından alınan CME kredileri
  5.3- Madde 4.1 ve 4.2 de tanımlanan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak, veya poster ve sözlü sunum ile katılmak
  5.4- Yapılan bilimsel yayınlardan alınan krediler
 6. Başvuru dosyası içeriği: Resertifikasyon başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler    bulunmalıdır
  6.1-
  Başvuru dilekçesi
  6.2- Kısa özgeçmiş
  6.3- Önceki  Yeterlik Belgesi örneği
  6.4- Eğer varsa madde 4.1.1 veya 4.1.2 sınav sonuçları
  6.5- Göğüs Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE-SMG kredi belgeleri
  6.6- Göğüs Hastalıkları alanında uluslararası toplantılarda uluslar arası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME kredi belgeleri
  6.7- Yukarıda belirtilen toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak veya poster ve sözlü sunum ile katılınmış ise bunu belgeleyen toplantı programı örneği
  6.8- Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi
Geçici madde: Bu yönergenin geçerliliği TGYK Genel Kurulunda kabul edildikten beş yıl sonra başlamaktadır. Beş yıl sonra resertifikasyon için başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini taşıması veya madde 4.1.2, ve 4.1.3 de belirtilen puanların en az yarısını almış olması gerekir. Yönerge uygulamaya girinceye kadar beş yıl süre ile daha önce verilen Yeterlik Belgelerin geçerliliği devam etmektedir.

Etkinliklerin kredi tablosu


Etkinlik Alanı

Etkinlik

Kredi Değeri

5.1

Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

TTB tarafından verilen STE-SMG kredilerinin toplamı

5.2

Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

Bu toplantılardan alınan toplam CME kredisi

5.3

a) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılım

5

5

2

b) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılım

c) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda bildiri sunmak

 

e) Uluslar arası  toplantılara konuşmacı olarak katılım

25

10

7

f) Uluslar arası  toplantılara oturum başkanı olarak katılım

g) Uluslar arası  toplantılarda bildiri sunmak

 

NOT: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır

 

5.4

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

25

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

15

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

10

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

7

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri için

5

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makalelerde

2

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

25

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizinde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

10

Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl)

5

Uluslar arası kitap ya da kitap bölümü yazmak

25

Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak

10

NOT: Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır

 


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 25 Ekim 2017’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna oybirliği ile varılmış, rapor ve tespit tutanağı TGHYK Akreditasyon Komisyonu ve Yürütme Kurullarına sunularak onaylanmıştır. Sonuç ve karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz. 

Saygılarımızla
TGHYK Akreditasyon Komitesi


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 Ekim 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve 7 Mart 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı gerçekleştirilen ziyaret sonucunda akredite olmuşlar ve TTD 20. Yıllık Kongresinde (7 Nisan 2017 tarihinde) akreditasyon belgeleri kendilerine verilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan her üç merkezi de kutluyor, başarılar diliyoruz.  

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komisyonu TGHYK Yürütme Kurulu


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından 7. Mart 2017’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaret sonucu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın akredite edilme koşullarını sağladığı sonucuna varılmıştır Karar Türk Toraks Derneği'ne, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 'ne ve TTB UDEK'e bildirilmiştir.

Beş yıllığına akredite olan merkezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berrin Ceyhan ve tüm öğretim üyeleri ile yardımcılarını kutluyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Akreditasyon Komitesi TGHYK Yürütme Kurulu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 2017 Yılı Yeterlik (BOARD) sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.Teorik sınav tarihi 27 Mayıs 2017 (saat:10.00) pratik sınav tarihi 28 Mayıs 2017, sınava son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Pratik sınav saati ayrıca duyurulacaktır.


TGHYK asistan gelişim sınavı 01.12.2016 tarihinde 26 merkezde 100 asistanın katılımı ile gerçekleştirilmiştirUlaşmak için tıklayınız.
 
LookUs & OnlineMakale