TGHYK Yönergesi

TGHYK Yönergesi

TÜRK GÖGÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

(Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun 28 Nisan 2007 tarihinde Antalya’da yapılan 4. Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir)

Türkiye’de göğüs hastalıkları. uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu,  Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulları tarafından, dernek tüzüklerine dayalı olarak ve dernek genel kurullarının onayı ile kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu, her iki dernek ile eşgüdüm içerisinde çalışan, ancak bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak kurulmuştur.

Yeterlik Kurulu çalışmaları her iki derneğin bütçesinden finanse edilir.

Derneklerin yönetim kurullarından birer üye Yeterlik Yürütme Kurulunda görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra Dernek yönetim kurulu ve Yeterlik Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ile uyumlu olmalıdır.

GENEL KONULAR
1- Tanım
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu,  Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği  ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu sağlayan bir kuruluştur.

2- Amaçlar
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun amaçları şunlardır:

2.1- Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak.

2.2- Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak.

2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için “asistan karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak.

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek.

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.

2.6- Yeterlik belgesi vermek.

2.7- Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak.

2.8- Ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “akreditasyon” standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak.

3. Çalışma ilkeleri
3.1- Türk Toraks Derneği ve TÜSAD ile eşgüdüm içinde çalışan,  bilimsel olarak özerk bir kuruluşdur.

3.2- Harcamaları, her iki derneğin  bütçesinden eşit olarak karşılanır. Bu konudaki sorumluluklarını, yeterlik yürütme kurulunun yazılı uyarısına karşın iki ay içinde yerine getirmeyen derneğin yeterlik kurulundaki temsiliyeti, yürütme kurulunun önerisi ve yeterlik genel kurulun onayı ile  sona erer.  

3.3- Yeterlik Kurulu, çalışmaları ve harcama kalemleri ile ilgili olarak derneklere yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir.

3.4- Yeterlik Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin/uzmanlık eğitimi programlarının akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.5- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.6- Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4- Kurul ve Komisyonlar
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur;

a. Yeterlik Genel Kurulu
b. Yeterlik Yürütme Kurulu
c. Akreditasyon Komisyonu
d. Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
e. Sınav Komisyonu
f. Eğitim Üst Kurulu

4.1 - Genel Kurul:
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu ve tüm komisyonlarına seçilecek olan kişilerin geçerli (güncel veya resertifiye) Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu yeterlik belgesi olması gerekir.(25.11 2017 Genel Kurul kararı)

4.1.1 – Yeterlik Genel Kurulunun görevleri:
4.1.1.1 - Yeterlik Genel Kurulu, TTD ve TÜSAD Ulusal kongrelerinde en az iki yılda bir dönüşümlü olarak toplanır. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. (6 Nisan 2013 tarihinde yapılan TGHYK Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilerek, kabul edilmiştir)

4.1.1.2 – Yeterlik Genel Kurulunun temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunu ve Akreditasyon Komisyonunun 3 asıl, 2 yedek üyesini 2 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.

4.1.1.3 - Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunu görüşür.

4.1.1.4 - Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.

4.2 - Yeterlik Yürütme Kurulu:
Yeterlik Genel Kurulunca seçilen  9 asıl 6 yedek üyeden  ve derneklerin yönetim kurullarından seçilen birer üyeden, toplam 11 asıl üyeden oluşur. Yeterlik Yürütme Kurulu 2 yıllık bir dönem için seçilir.
Yeterlik Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az beş (5) yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın seçim mahallinde bulunması gerekir.

4.2.1 – Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri:
4.2.1.1 - Yeterlik Yürütme Kurulu, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği yönetim kurulları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

4.2.1.2 - Akreditasyon Komisyonunun 3 asıl üyesini, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerini seçer.

4.2.1.3 -
TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yeterlik Kurulu başkanı veya bir temsilcisini görevlendirir.

4.2.1.4 -
Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yeterlik Yürütme Kurulu yılda en az 4 kez dönüşümlü olarak Derneklerin Genel Merkezinde toplanır. Organizasyon toplanılan dernek genel merkezi tarafından yapılır. (6 Nisan 2013 tarihinde yapılan TGHYK Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilerek kabul edilmiştir)

4.2.1.5 -
Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

4.2.1.6 -
Yeterlik Genel Kurulu toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

4.2.1.7 -
Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek yönetim kuruluna sunar.

4.2.1.8
- Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

4.2.1.9
- Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yılbaşında duyurur.

4.2.1.10
- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

4.2.1.11 –
Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

4.2.1.12
– Akreditasyon Komisyonun raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek yönetim kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK’e bilgi verir.

4.2.1.13
– Yeterlik Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini UYEK’e bildirir.

4.2.1.14
- Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını UYEK’e bildirir.

4.2.1.15
– Göğüs Hastalıkları uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.2.1.16
– Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur.

4.3 – Akreditasyon Komisyonu:

Yeterlik genel kurulu tarafından uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından seçilen 3 asıl 2 yedek üye, Yeterlik Yürütme Kurulunun kendi içinden seçtiği 3 üye ve Eğitim Üst Kurulunca belirlenen 3 asıl 2 yedek üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süresi en fazla iki dönemdir.
Akreditasyon Komisyonu kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

4.3.1 – Akreditasyon
Komisyonunun Görevleri:
4.3.1.1 –
Yeterlik Yürütme Kurulu’nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.

a. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
b. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,
c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
d. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
e. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)
f. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı,

4.3.1.2 –
Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

4.3.1.3 -
Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

Yeni Akreditasyon Raporu güncel ve Avrupa standartları göz önüne alınarak hazırlanıp 25. kasım 2017 Genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

4.3.1.4 -
Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.

4.3.1.5 -
Eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.

4.4 - Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 senedir aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yılda bir en fazla iki dönem için seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir. İlgili ana dal veya yan dalın asistan temsilcisi Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonuna gözlemci üye olarak katılır.

4.4.1 - Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonunun Görevleri:

4.4.1.1 -
Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/iyileştirmek” olan Göğüs Hastalıkları UzmanlıkEğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.

a. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler –bilgi, beceri ve tutum-),
b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
c. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),
d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

4.4.1.2 -
Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3 -
Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

4.4.1.4 -
Asistan karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

4.4.1.5 -
Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.6
- Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.4.1.7-
Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5 - Yeterlik Sınav Komisyonu

Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği, tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan .9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1 - Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri:

4.5.1.1 -
Yeterlik Sınav Komisyonu, görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.2 - Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.3 -
Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav ortamlarını saptar, organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.1.4 -
Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Göğüs Hastalıkları. uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarakYeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar:

a. Sınavların Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve ulusal Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak [sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri ve tutum) yönelik olmalıdır; sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır; konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır; bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir; beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır], ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek,
b. Hazırlanan Yeterlik sınavlarının (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak,
c. Her bir Yeterlik sınavı için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarım düzeyini belirlemek ve adayları önceden bilgilendirmek,
d. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak gerçekleştirmek,
e. Yeterlik sınavından sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir en az başarım düzeyi ile karşılaştırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmek.

4.5.1.5 -
Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

4.5.1.6 -
Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.7 -
Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

4.5.1.8 -
Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.

4.5.1.9.
- Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4.5.1.10. TGHYK Yeterlik sınavında teorik sınavı geçtikten sonra en fazla 3 yıl içerisinde pratik sınavlarına girilebilir (25.11 2017 Genel Kurul kararı). 

4.5.1.11. Avrupa Erişkin Göğüs Hastalıkları Yeterlik (HERMES) Sınavının, TGHYK yazılı yeterlik sınavına eşdeğer olması 25.11 2017 Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir.

4.6 Eğitim Üst Kurulu

TGHYK yeterlik belgesi olup üniversitelerde en az 5 yıldır profesör olan ve eğitim hastanelerinde en az 5 yıldır eğitim görevlisi olarak çalışmakta olan göğüs hastalıkları uzmanları eğitim üst kurulunu oluşturur. Akreditasyon komisyonuna aday olacak kişiler tanımlanan eğitim üst kurulundan akreditasyon komisyonuna aday olabilirler. (25.11 2017 Genel Kurul kararı ile önceki tanımlama değiştirilmiştir)

4.6.1 - Eğitim Üst Kurulunun Görevleri:

4.6.1.1 – Akreditasyon Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.

4.6.1.2 –
Yeterlik Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapar.

4.6.1.3
- Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.

4.6.1.4
- Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.6.1.5 – Yeterlik Yürütme Kurulunun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya çağrılır.

5 – Uzmanlık Alanı ve Eğitimi

5.1 - Uzmanlık Alanı: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Anadal ve Yandalları içerir.

5.2 - Uzmanlık Eğitimi:
Tıpta Umanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan Anadal ve Yandal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerlidir.

6 – Eğitimin Belgelendirilmesi

6.1 - Genel İlkeler ve Ölçütler: Anadal ve Yandal Uzmanlığı eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

6.1.1 -
Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak alınmış uzmanlık belgesine sahip olunması.

6.1.2 -
Asistan Karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

6.1.3 -
Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

7-Yeterlik Sınavları

7.1 - Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

7.2 -
Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 3 ay önce duyurulur.

7.3 - Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak Yeterlik Sınavları yılda en az bir kez Derneklerin Ulusal Kongrelerinde veya kongrelerden bağımsız tıp eğitimi anabilim dalı bulunan merkezlerde yapılır. (6 Nisan 2013 tarihinde yapılan TGHYK Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilerek, kabul edilmiştir)

Bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

7.4 - Sözlü/Uygulama Sınavı

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Daha önce teorik sınavdan başarılı olup pratik sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava ve ardından pratik sınava tekrar girmek zorundadırlar. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. Ayrıca TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) bilgi verilir.

7.5 - Yeterliğin Belgelendirilmesi

Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav sonucunda ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

7.6 - Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dâhil olmaya davet edilir (Yeniden Belgelendirme Süreci ve Kuralları Ayrı Bir Yönerge ile Belirlenecektir).

8-Yürürlük

8.1 - Bu yönerge Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

9-Yürütme

9.1- Bu yönergeyi Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu yürütür.

10 – Özel Durumlar

10.1 - Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulunun ilk kuruluşunda halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik Şefi, Şef Yardımcıları ve ÖSYM'nin Şef ve Şef Yardımcıları için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan Göğüs Hastalıkları uzmanları, iki yıl içinde Yeterlik Kuruluna gerekli belgelerle başvurmuşlar ve kendilerine sınav yapılmaksızın bir defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak üzere Yeterlik Belgesini verilmiştir. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilmiştir.

10.2 -
Yabancı bir ülkede.Göğüs hastalıkları uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adaylar Göğüs hastalıkları uzmanlığı yeterlik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri ve bu belgeler yeterlik yürütme kurulunca uygun bulunduğu takdirde sınava girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

10.3.
Dernekler tarafından Yürütme Kuruluna atanan üyeler temsilcisi olduğu derneğin yürütme kurulu üyesi olduğu sürece görevlerini devam ederler, Yeterlik Yürütme Kurulu onayı olmaksızın dernekler tarafından görevden alınamazlar

10.4. Dernekler tarafından Yürütme Kuruluna atanan üyelerin kendi isteği ve Yeterlik Yürütme Kurulu onayı ile ayrılması durumunda dernekler aynı pozisyona tekrar yeni bir üye atarlar

TÜRK GÖGÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU WEB SİTESİ YÖNERGESİ
 1. Amaç:
  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Web Sitesi, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu yapı, işlev ve üyelerinin tanıtılması, mevcut kaynak dökümanlara ulaşılması, güncel eylemlerin duyurulması, bağlı birimler arasındaki koordinasyon, standardizasyon ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

 2. Web Sitesi İşlevleri
  • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu etkinliklerini ve kararlarını hekimlere, ilgili derneklere, tıp otoritelerine, hükümet organlarına duyurmak.
  • Akreditasyon Kurum ziyaret programları, resertifikasyon konularında mevcut dökümanlara ulaşımı sağlamak ve güncel duyuruları yapmak.
  • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgi sağlanması, başvuru yapılması ve sonuçların öğrenilmesini gerçekleştirmek.
  • Kurul çalışmaları ile ilgili yayın ve sunumlara yer vermek.
  • Uzmanlık eğitimleri ile ilgili güncel yasa ve yönetmelik değişikliklerini duyurmak.
  • Sınav soru hazırlama kılavuzunu ve formunu yayınlamak,
  • Soru bankası ve veri tabanı oluşturmak.
  • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nun hazırladığı Çekirdek Eğitim Müfredatı, Uzmanlık Eğitim Programı vb. dökümanlara ulaşımı sağlamak.
  • Mevcut uygulama ve hizmetlerin daha ileriye götürülmesi için görüş ve önerileri toplamak.
  • Yabancı ülke Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulları ile iletişim, koordinasyon ve bilgi alışverişinde bulunmak.

 3. Web Komisyonunun Oluşumu:
  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Web Sitesi Ekibi, Kurulun seçtiği en az 3 kişi tarafından oluşturulur. Kurul kararı
  doğrultusunda, Kurul dışından da ekibe ek seçim olabilir. Kurul ayrıca 2 yedek üye seçer. Tüm üyelerin görev süresi iki yıldır. Seçimler iki yılda bir Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nun Genel Kurul sonrası ilk toplantısında yapılır.

 4. Web Komisyonu Faaliyetleri:
  Web komisyonu üyelerinin tümü eş yetkiye sahiptir. Ancak yazışmaları takip etmek ve gerektiğinde komisyon adına görüş belirtmek üzere komisyon üyelerinden birisi gönüllülük temelinde sözcülük görevi üstlenir. İki yıllık süreyle seçilen komisyon yılda asgari iki kez toplanmak zorundadır. Bir üye, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nun üyelerinden veya diğer kaynaklardan gelen ve web sitesinde yer alması planlanan verileri toplamak ve web sitesi alt yapısını sağlayan bilişim firması ile bu amaçla iletişimi sağlamakla görevlendirilir.


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sinav.tghyk@gmail.com adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

 • Pervin Korkmaz Ekren
 • Fatma Esra Günaydın
 • İlknur Kaya
 • Seda Tural Önür
 • Melahat Uzel Şener
 • Fulsen Bozkuş
 • Celal Satıcı
 • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale