Eski Müfredat

Eski Müfredat

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK DALI EĞİTİM VE MÜFREDAT PROGRAMI TASLAĞI

Eğitimin içeriği

A)Bilgi:


Eğitim programı araştırma görevlilerine (asistanlara) akciğer hastalıklarının tanısı, korunması ve tedavisi konusunda bilgi ve deneyim edinmelerine olanak sağlayacak ortam ve koşulları oluşturmaktır. Çe. Bu konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
 1. Solunum sistemine ait Temel Bilimler Eğitimi (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji Moleküler Biyoloji vb)
 2. Tütün kontrolü ve bıraktırma yöntemleri
 3. Obstrüktif akciğer hastalıkları (Astım, bronşit, amfizem, KOAH, bronşiyektazi, kistik fibrozis)
 4. Primer ve metastatik akciğer-plevra kanserleri
 5. Akciğer enfeksiyonları (Pnömoni, paraziter, fungal akciğer hastalıkları vb)
 6. Tüberküloz ve Kontrolü
 7. İnterstisiyel akciğer hastalıkları
 8. Akciğer damar hastalıkları (Pulmoner tromboembolizm, primer ve sekonder pulmoner hipertansiyon, vaskulitler ve pulmoner hemoraji sendromları)
 9. Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları
 10. İatrojenik akciğer hastalıkları
 11. Akut akciğer zedelenmesi (radyasyon, inhalasyon ve travma)
 12. Sistemik hastalıkların akciğer görünümleri
 13. Solunum yetmezliği (ARDS, obstrüktif akciğer hastalıklarında ve nöromuskuler hastalıklarda akut ve kronik solunum yetmezliği)
 14. Plevra , mediasten, diafragma ve göğüs duvarı hastalıkları
 15. Solunum sisteminin genetik ve gelişimsel hastalıkları
 16. Uyku hastalıkları
 17. Allerjik hastalıklar
 18. Rehabilitasyon
 19. Solunum hastalıklarında korunma
 20. Solunum hastalıkları alanında kullanılan araştırma yöntemlerini bilme, klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde uygun araştırma yöntemlerini seçme ve bu araştırmaları tasarlama
 21. Yayınlanmış bilimsel verileri çözümleme, yorumlama ve değerlendirme
 22. Eğitim yöntemlerini, sunu tekniklerini bilme
 23. Ölçme-değerlendirme yöntemlerini ve istatistik çözümlemeleri bilme
 24. Epidemiyolojinin temel kavramlarını bilme
B) Beceri

1. Egitim programı, araştırma görevlisinin (asistanın) aşağıdaki uygulamalarla ilgili bilgi ve deneyim (endikasyon, kontraendikasyon, komplikasyon ve sınırları) edinmesini sağlayacak ortam ve olanakları sağlamalıdır:
 1. İnvaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon (ventilatör desteği,ventilatörden ayırma, solunumsal bakım teknikleri) hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 2. Ek oksijen, nemlendirme ve incentiv spirometre kullanımının tüm yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 3. Pnömotoraks tedavisi (iğne, göğüs tübü yerleştirimi ve drenaj) hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 4. Dolaşımın sürdürülmesi: Artere girme, santral venöz kateter yerleştirme, endotrakeal entübasyon, kardiyo-pulmoner resüssitasyon, kardiyoversiyon hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Arteriyal ve pulmoner arteriyal kateterizasyon, pulmoner arter wedge basıncı ölçümü hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 5. Gaz değişimi, akım-volum çalışmaları, akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi, arteriyal kan gazı analizi, bronş provokasyon testleri hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Solunum mekaniği, solunumsal dürtüyü değerlendirmek için spirometre , egzersiz çalışmaları hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 6. Tanısal ve tedavi edici girişimler: Nazogastrik sonda, idrar sondası, torasentez, plevra biopsisi, plöredez, intraplevral fibrinolitik tedavi ,fleksibil fiberoptik bronkoskopi ve ilişkili işlemler, transtorasik iğne biopsisi hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Rigid bronkoskopi ve endobronşiyal tedavi, medikal torakoskopi hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 7. Solunumsal sekresyonların mikrobiyolojik değerlendirilmesi hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Akciğer dokusunu inceleme ve yorumlama, sitoloji ve histopatoloji hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 8. Immunoloji ve Allerji testleri hakkında bilgi, uygulama ve yorumlama yeteneği edinmelidir.
 9. Görüntüleme işlemlerini hakkında bilgi ve yorumlama yeteneği (akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografisi, radyonükleid çalışmalar, pulmoner anjiogramlar ve diğer radyolojik işlemler) edinmelidir.
 10. Uyku çalışmaları hakkında bilgi , uygulama ve yorumlama yeteneği edinmelidir.
 11. Özel birimleri izlem ve yönetim konusunda yeterlik (Solunumsal yoğun bakım, solunum fonksiyon laboratuvarı, solunumsal fizik tedavi ve rehabilitasyon, solunumsal bakım teknikleri ve servisleri, verem savaş dispanseri) edinmelidir.
2. Aşağıda belirtilen diğer uzmanlık alanları konusunda bilgi ve bu alanlarla yakın ilişkiler sağlamalı , ilgili pratik deneyimleri kazanmalıdır: Yoğun Bakım, Göğüs Cerrahisi, Klinik ve Radyasyon Onkolojisi, Fizyoterapi

3. Deney hayvanları laboratuvarında araştırma deneyimi

4. Eğitim ve öğretim: Araştırma görevlilerinin (asistanların) öğrencileri, kıdemsiz asistanları eğitme konusunda deneyim edinmesi ve eğitim programlarını organize edebilme becerisini kazanmaları önerilir.

5. Hastaları, meslektaşları ve toplumla iletişim yeteneği

6. Yabancı dil

7. Bilimsel verilere ulaşma, sunu yapma ve bilimsel makale yazma

8. Araştırma görevlilerinin aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olması sağlanmalıdır: Topluma Dayalı Tıp, Kanıta Dayalı Tıp, İyi Klinik Uygulamalar, Konsultanlık, Etik İlkeler, Hasta Hakları, Sağlık Politikaları, Farmakoekonomi, Bilgisayar kullanımı, Yasalar ve Maluliyet Değerlendirilmesi, Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları, Dünya ve ülkedeki uzmanlık dernekleri

C) Tutum
 1. Klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri benimseme ve uygulama
 2. Hekim hasta, hekim-hekim, hekim-endüstri ilişkilerinde ve bilimsel araştırmalarda etik değerlere uyma, doğru ve tutarlı ilişkiler sergileme
 3. 'İyi laboratuvar Uygulamaları' ve 'İyi Klinik Uygulamalar' rehberlerine uyum
 4. Klinik çalışmalarında ekip çalışması anlayışına uyumluk
 5. Kendini yenileme, yeni bilgilere ulaşma ve kendi-kendine öğrenme alışkanlığı edinme
 6. Topluma dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp kavramları doğrultusunda düşünme ve davranma
D. Rotasyonlar

İhtisas süresi toplam 5 yıl

1.Dış rotasyonlar (25 ay)
 1. Dahili Tıp Bilimleri
  1. İç hastalıklarının değişik bölümleri* (12 ay)
  2. Acil servis (2 ay)
  3. Yoğun Bakım (2ay)
  4. Kardiyoloji (4 ay)
  5. Radyoloji (2 ay)
  6. Enfeksiyon hastalıkları (2 ay)
   Toplam: 24 ay

  *İç hastalıkları içinde her bir bilim dalında (Hematoloji, Endokrin, Romatoloji & İmmunoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Onkoloji vb) 3 aydan fazla çalışmamalıdır.

 2. Göğüs Cerrahisi (1 ay)
  Toplam: 25 ay

2. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında İç Rotasyonlar (35 ay)
 1. Solunumsal yoğun bakım (3 ay)
 2. Uyku laboratuvarı (1 ay)
 3. Allerji ( 3 ay)
 4. Klinik ve poliklinik çalışmaları* (28 ay)    a. Tüberküloz (3 ay)
  i. Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastaneleri (2 ay)
  ii. VSD (1 ay)
  TOPLAM: 35 AY
*Kurum içinde bir eğitici ile sürekli olarak en fazla 6 ay çalışmalıdır.

E. Asistan Karnesi

1. Amaç;
Türkiye'de Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin kalitesini yükseltmek, uzmanlık eğitiminin standartlarını, kurumlar arası uyumu ve gelişmeyi sağlamak ve asistanların bilgi, beceri ve tutum konusundaki en az yapılması gereken işlemleri izlemektir.

2. Kapsam;
Asistan Karnesi, klinik içi, kliniklerarası ve klinik dışı eğitsel etkinlikleri, pratik uygulamaları, rotasyonları, tez, etik ve ara sınavları kapsar. Eğitsel ve pratik uygulamaların asgari sayılarını belirtir.

3. Değerlendirme;
Asistanlar, her 6 ayda bir pratik uygulamalar ve eğitsel faaliyetlerle ilgili olarak değerlendirilir. Öngörülen asgari eğitsel ve pratik uygulamalar konusundaki yeterliliği ölçülür. Eksiklerin tamamlanması için gerekli önlemler alınır.

4. Göğüs hastalıkları uzmanlık dalı asistan karnesi içeriği

a) Demografik bilgiler
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi:
Sicil No. :
Tıp Fakültesi :
Bildiği yabancı diller:
KPDS puanı :
Göreve başlama tarihi :
Uzmanlık sınavı tarihi :
Üyesi olduğu uzmanlık dernekleri:

b) Eğitsel faaliyetler ve pratik uygulamalar
Eğitsel faaliyetler:
Katıldığı kongre ve sempozyumlar ( 5 yılda en az 3 katılım)
Katıldığı kurs ve eğitim toplantıları ( 5 yılda en az 3 ulusal, yılda en az 2 yerel toplantı)
Kurum içi eğitim etkinlikleri
    Seminerler ( yılda en az 1)
    Makale saatleri (Yılda en az 4)
    Olgu sunumları (Yılda en az 1)
    Konseyler
Yayınlar (5 yılda tezi dışında en az 3)
Bildiriler ( 5 yılda en az 3 sunum)

Pratik uygulamalar:
İzlediği hasta (epikriz)
Torasentez
Plevra biyopsisi
Solunum Fonksiyon testi
Bronkoprovokasyon testi
Arter kan gazı
Tüberkülin deri tesi
Cilt testleri
Fiberoptik bronkoskopi
Bronkoskopik işlemler
 • Bronş lavajı
 • Bronkoalveoler lavaj
 • Mukoza biyopsisi
 • Transbronşial aspirasyon biyopsisi
 • Transbronşial parankim biyopsisi
Tedavi amaçlı bronkoskopi
 • Yabancı cisim çıkartılması
 • Hemoptiziye müdahale
Transtorasik aspirasyon biyopsisi
Nazogastrik sonda takma
İdrar sondası takma
Kan kültürü alınması
Santral venöz kateter uygulanması
Entübasyon
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
Noninvaziv mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Tüp torakostomi
Plöredez
İntraplevral fibrinolitik tedavi
Uyku laboratuarı
 
İşlemin adı En az yapılması gereken sayı
Torasentez 40
Plevra biyopsisi 20
Bronkoskopi (BAL,TBB) 50
Entübasyon 20
PPD 40
SFT 50
Bronkoprovokasyon 10
Prick testi 40
Bakteriyolojik inceleme 30+30 ARB
Arter kan gazı alma 50
Mekanik ventilasyonda hasta izlemi 10
Noninvaziv mek ventilasyonda hasta izlemi 15
Uyku laboratuarında hasta izleme ve polisomnografi değerlendirme 10
Nazogastrik sonda takılması 20
İdrar sondası takılması 20
Tüp torakostomi 5
Plöredez 5
Intraplevral fibrinolitik tedavi 3
Kardiyopulmoner ressüsitasyon 5
Trantorasik aspirasyon biyopsisi 5
Santral venöz kateter 5
İzlediği hasta & epikriz ?


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

 • Pervin Korkmaz Ekren
 • Fatma Esra Günaydın
 • İlknur Kaya
 • Seda Tural Önür
 • Melahat Uzel Şener
 • Fulsen Bozkuş
 • Celal Satıcı
 • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale