Eski Müfredat

Eski Müfredat

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK DALI EĞİTİM VE MÜFREDAT PROGRAMI TASLAĞI

Eğitimin içeriği

A)Bilgi:


Eğitim programı araştırma görevlilerine (asistanlara) akciğer hastalıklarının tanısı, korunması ve tedavisi konusunda bilgi ve deneyim edinmelerine olanak sağlayacak ortam ve koşulları oluşturmaktır. Çe. Bu konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
 1. Solunum sistemine ait Temel Bilimler Eğitimi (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji Moleküler Biyoloji vb)
 2. Tütün kontrolü ve bıraktırma yöntemleri
 3. Obstrüktif akciğer hastalıkları (Astım, bronşit, amfizem, KOAH, bronşiyektazi, kistik fibrozis)
 4. Primer ve metastatik akciğer-plevra kanserleri
 5. Akciğer enfeksiyonları (Pnömoni, paraziter, fungal akciğer hastalıkları vb)
 6. Tüberküloz ve Kontrolü
 7. İnterstisiyel akciğer hastalıkları
 8. Akciğer damar hastalıkları (Pulmoner tromboembolizm, primer ve sekonder pulmoner hipertansiyon, vaskulitler ve pulmoner hemoraji sendromları)
 9. Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları
 10. İatrojenik akciğer hastalıkları
 11. Akut akciğer zedelenmesi (radyasyon, inhalasyon ve travma)
 12. Sistemik hastalıkların akciğer görünümleri
 13. Solunum yetmezliği (ARDS, obstrüktif akciğer hastalıklarında ve nöromuskuler hastalıklarda akut ve kronik solunum yetmezliği)
 14. Plevra , mediasten, diafragma ve göğüs duvarı hastalıkları
 15. Solunum sisteminin genetik ve gelişimsel hastalıkları
 16. Uyku hastalıkları
 17. Allerjik hastalıklar
 18. Rehabilitasyon
 19. Solunum hastalıklarında korunma
 20. Solunum hastalıkları alanında kullanılan araştırma yöntemlerini bilme, klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde uygun araştırma yöntemlerini seçme ve bu araştırmaları tasarlama
 21. Yayınlanmış bilimsel verileri çözümleme, yorumlama ve değerlendirme
 22. Eğitim yöntemlerini, sunu tekniklerini bilme
 23. Ölçme-değerlendirme yöntemlerini ve istatistik çözümlemeleri bilme
 24. Epidemiyolojinin temel kavramlarını bilme
B) Beceri

1. Egitim programı, araştırma görevlisinin (asistanın) aşağıdaki uygulamalarla ilgili bilgi ve deneyim (endikasyon, kontraendikasyon, komplikasyon ve sınırları) edinmesini sağlayacak ortam ve olanakları sağlamalıdır:
 1. İnvaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon (ventilatör desteği,ventilatörden ayırma, solunumsal bakım teknikleri) hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 2. Ek oksijen, nemlendirme ve incentiv spirometre kullanımının tüm yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 3. Pnömotoraks tedavisi (iğne, göğüs tübü yerleştirimi ve drenaj) hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir.
 4. Dolaşımın sürdürülmesi: Artere girme, santral venöz kateter yerleştirme, endotrakeal entübasyon, kardiyo-pulmoner resüssitasyon, kardiyoversiyon hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Arteriyal ve pulmoner arteriyal kateterizasyon, pulmoner arter wedge basıncı ölçümü hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 5. Gaz değişimi, akım-volum çalışmaları, akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi, arteriyal kan gazı analizi, bronş provokasyon testleri hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Solunum mekaniği, solunumsal dürtüyü değerlendirmek için spirometre , egzersiz çalışmaları hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 6. Tanısal ve tedavi edici girişimler: Nazogastrik sonda, idrar sondası, torasentez, plevra biopsisi, plöredez, intraplevral fibrinolitik tedavi ,fleksibil fiberoptik bronkoskopi ve ilişkili işlemler, transtorasik iğne biopsisi hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Rigid bronkoskopi ve endobronşiyal tedavi, medikal torakoskopi hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 7. Solunumsal sekresyonların mikrobiyolojik değerlendirilmesi hakkında bilgi ve deneyim edinmelidir. Akciğer dokusunu inceleme ve yorumlama, sitoloji ve histopatoloji hakkında bilgi ve deneyim edinmesi önerilir.
 8. Immunoloji ve Allerji testleri hakkında bilgi, uygulama ve yorumlama yeteneği edinmelidir.
 9. Görüntüleme işlemlerini hakkında bilgi ve yorumlama yeteneği (akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografisi, radyonükleid çalışmalar, pulmoner anjiogramlar ve diğer radyolojik işlemler) edinmelidir.
 10. Uyku çalışmaları hakkında bilgi , uygulama ve yorumlama yeteneği edinmelidir.
 11. Özel birimleri izlem ve yönetim konusunda yeterlik (Solunumsal yoğun bakım, solunum fonksiyon laboratuvarı, solunumsal fizik tedavi ve rehabilitasyon, solunumsal bakım teknikleri ve servisleri, verem savaş dispanseri) edinmelidir.
2. Aşağıda belirtilen diğer uzmanlık alanları konusunda bilgi ve bu alanlarla yakın ilişkiler sağlamalı , ilgili pratik deneyimleri kazanmalıdır: Yoğun Bakım, Göğüs Cerrahisi, Klinik ve Radyasyon Onkolojisi, Fizyoterapi

3. Deney hayvanları laboratuvarında araştırma deneyimi

4. Eğitim ve öğretim: Araştırma görevlilerinin (asistanların) öğrencileri, kıdemsiz asistanları eğitme konusunda deneyim edinmesi ve eğitim programlarını organize edebilme becerisini kazanmaları önerilir.

5. Hastaları, meslektaşları ve toplumla iletişim yeteneği

6. Yabancı dil

7. Bilimsel verilere ulaşma, sunu yapma ve bilimsel makale yazma

8. Araştırma görevlilerinin aşağıdaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olması sağlanmalıdır: Topluma Dayalı Tıp, Kanıta Dayalı Tıp, İyi Klinik Uygulamalar, Konsultanlık, Etik İlkeler, Hasta Hakları, Sağlık Politikaları, Farmakoekonomi, Bilgisayar kullanımı, Yasalar ve Maluliyet Değerlendirilmesi, Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları, Dünya ve ülkedeki uzmanlık dernekleri

C) Tutum
 1. Klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri benimseme ve uygulama
 2. Hekim hasta, hekim-hekim, hekim-endüstri ilişkilerinde ve bilimsel araştırmalarda etik değerlere uyma, doğru ve tutarlı ilişkiler sergileme
 3. 'İyi laboratuvar Uygulamaları' ve 'İyi Klinik Uygulamalar' rehberlerine uyum
 4. Klinik çalışmalarında ekip çalışması anlayışına uyumluk
 5. Kendini yenileme, yeni bilgilere ulaşma ve kendi-kendine öğrenme alışkanlığı edinme
 6. Topluma dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp kavramları doğrultusunda düşünme ve davranma
D. Rotasyonlar

İhtisas süresi toplam 5 yıl

1.Dış rotasyonlar (25 ay)
 1. Dahili Tıp Bilimleri
  1. İç hastalıklarının değişik bölümleri* (12 ay)
  2. Acil servis (2 ay)
  3. Yoğun Bakım (2ay)
  4. Kardiyoloji (4 ay)
  5. Radyoloji (2 ay)
  6. Enfeksiyon hastalıkları (2 ay)
   Toplam: 24 ay

  *İç hastalıkları içinde her bir bilim dalında (Hematoloji, Endokrin, Romatoloji & İmmunoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Onkoloji vb) 3 aydan fazla çalışmamalıdır.

 2. Göğüs Cerrahisi (1 ay)
  Toplam: 25 ay

2. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında İç Rotasyonlar (35 ay)
 1. Solunumsal yoğun bakım (3 ay)
 2. Uyku laboratuvarı (1 ay)
 3. Allerji ( 3 ay)
 4. Klinik ve poliklinik çalışmaları* (28 ay)    a. Tüberküloz (3 ay)
  i. Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastaneleri (2 ay)
  ii. VSD (1 ay)
  TOPLAM: 35 AY
*Kurum içinde bir eğitici ile sürekli olarak en fazla 6 ay çalışmalıdır.

E. Asistan Karnesi

1. Amaç;
Türkiye'de Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminin kalitesini yükseltmek, uzmanlık eğitiminin standartlarını, kurumlar arası uyumu ve gelişmeyi sağlamak ve asistanların bilgi, beceri ve tutum konusundaki en az yapılması gereken işlemleri izlemektir.

2. Kapsam;
Asistan Karnesi, klinik içi, kliniklerarası ve klinik dışı eğitsel etkinlikleri, pratik uygulamaları, rotasyonları, tez, etik ve ara sınavları kapsar. Eğitsel ve pratik uygulamaların asgari sayılarını belirtir.

3. Değerlendirme;
Asistanlar, her 6 ayda bir pratik uygulamalar ve eğitsel faaliyetlerle ilgili olarak değerlendirilir. Öngörülen asgari eğitsel ve pratik uygulamalar konusundaki yeterliliği ölçülür. Eksiklerin tamamlanması için gerekli önlemler alınır.

4. Göğüs hastalıkları uzmanlık dalı asistan karnesi içeriği

a) Demografik bilgiler
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi:
Sicil No. :
Tıp Fakültesi :
Bildiği yabancı diller:
KPDS puanı :
Göreve başlama tarihi :
Uzmanlık sınavı tarihi :
Üyesi olduğu uzmanlık dernekleri:

b) Eğitsel faaliyetler ve pratik uygulamalar
Eğitsel faaliyetler:
Katıldığı kongre ve sempozyumlar ( 5 yılda en az 3 katılım)
Katıldığı kurs ve eğitim toplantıları ( 5 yılda en az 3 ulusal, yılda en az 2 yerel toplantı)
Kurum içi eğitim etkinlikleri
    Seminerler ( yılda en az 1)
    Makale saatleri (Yılda en az 4)
    Olgu sunumları (Yılda en az 1)
    Konseyler
Yayınlar (5 yılda tezi dışında en az 3)
Bildiriler ( 5 yılda en az 3 sunum)

Pratik uygulamalar:
İzlediği hasta (epikriz)
Torasentez
Plevra biyopsisi
Solunum Fonksiyon testi
Bronkoprovokasyon testi
Arter kan gazı
Tüberkülin deri tesi
Cilt testleri
Fiberoptik bronkoskopi
Bronkoskopik işlemler
 • Bronş lavajı
 • Bronkoalveoler lavaj
 • Mukoza biyopsisi
 • Transbronşial aspirasyon biyopsisi
 • Transbronşial parankim biyopsisi
Tedavi amaçlı bronkoskopi
 • Yabancı cisim çıkartılması
 • Hemoptiziye müdahale
Transtorasik aspirasyon biyopsisi
Nazogastrik sonda takma
İdrar sondası takma
Kan kültürü alınması
Santral venöz kateter uygulanması
Entübasyon
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
Noninvaziv mekanik ventilasyon
Mekanik ventilasyon
Tüp torakostomi
Plöredez
İntraplevral fibrinolitik tedavi
Uyku laboratuarı
 
İşlemin adı En az yapılması gereken sayı
Torasentez 40
Plevra biyopsisi 20
Bronkoskopi (BAL,TBB) 50
Entübasyon 20
PPD 40
SFT 50
Bronkoprovokasyon 10
Prick testi 40
Bakteriyolojik inceleme 30+30 ARB
Arter kan gazı alma 50
Mekanik ventilasyonda hasta izlemi 10
Noninvaziv mek ventilasyonda hasta izlemi 15
Uyku laboratuarında hasta izleme ve polisomnografi değerlendirme 10
Nazogastrik sonda takılması 20
İdrar sondası takılması 20
Tüp torakostomi 5
Plöredez 5
Intraplevral fibrinolitik tedavi 3
Kardiyopulmoner ressüsitasyon 5
Trantorasik aspirasyon biyopsisi 5
Santral venöz kateter 5
İzlediği hasta & epikriz ?


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale