Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU
RESERTİFİKASYON YÖNERGESİ

Bu yönerge Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Yönergesinin 7.6. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Yeniden Belgelendirme

 1. Tanım: TGHYK tarafından Yeterlik Belgesi verilen Göğüs Hastalıkları uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

 2. Amaç: Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli  mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini arttırıp  koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir.

 3. Başvuru koşulları: En az 10 yıl önce TGHYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak

 4. Resertifikasyon Yöntemleri :
  4.1- Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar resertifiye olabilir.
  4.1.1-  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavının  teorik ve pratik bölümlerine  girmek ve başarılı olmak
  4.1.2- Türk Göğüs Hastalıkları yeterlik sınavının  teorik bölümüne tekrar girip başarılı olmak  (Bir önceki  yeterlik sınavından en az 10 yıl geçmeden teorik resertifikasyon  sınavına girilemez) ve ek olarak dördüncü maddede ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 30 olmak üzere on yıl içinde (ardışık olmayabilir) toplam en az 300 kredi almış olmak veya
  4.1.3-  Dördüncü maddede  ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 50 olmak üzere on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak on yılı geçen her yıl (ardışık olmayabilir) için ek en az 50 kredi almış olmak.
  4.2- Resertifikasyon başvuruları her yıl Eylül ayında TGHYK Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır
  4.3- Başvurular TGHYK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon (Resertifikasyon Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı  rapor  Yürütme Kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler  başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.
  4.4- Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan  Resertifikasyon Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvurabilir

 5. Etkinliklerin kredilendirilmesi: Resertifikasyon için aşağıda belirtilen dört temel alanda kredi alınabilir. On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birisinden veya birkaçından olabilir. Bu etkinliklerin kredi değerleri tabloda özetlenmiştir.
  5.1- Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı
  5.2- Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca (American Board of Internal Medicine (ABIM), European Board for Accreditation in Pneumology (EBAP) vb.) kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımlarından alınan CME kredileri
  5.3- Madde 4.1 ve 4.2 de tanımlanan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak, veya poster ve sözlü sunum ile katılmak
  5.4- Yapılan bilimsel yayınlardan alınan krediler
 6. Başvuru dosyası içeriği: Resertifikasyon başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler    bulunmalıdır
  6.1-
  Başvuru dilekçesi
  6.2- Kısa özgeçmiş
  6.3- Önceki  Yeterlik Belgesi örneği
  6.4- Eğer varsa madde 4.1.1 veya 4.1.2 sınav sonuçları
  6.5- Göğüs Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE-SMG kredi belgeleri
  6.6- Göğüs Hastalıkları alanında uluslararası toplantılarda uluslar arası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME kredi belgeleri
  6.7- Yukarıda belirtilen toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak veya poster ve sözlü sunum ile katılınmış ise bunu belgeleyen toplantı programı örneği
  6.8- Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi
Geçici madde: Bu yönergenin geçerliliği TGYK Genel Kurulunda kabul edildikten beş yıl sonra başlamaktadır. Beş yıl sonra resertifikasyon için başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini taşıması veya madde 4.1.2, ve 4.1.3 de belirtilen puanların en az yarısını almış olması gerekir. Yönerge uygulamaya girinceye kadar beş yıl süre ile daha önce verilen Yeterlik Belgelerin geçerliliği devam etmektedir.

Etkinliklerin kredi tablosu


Etkinlik Alanı

Etkinlik

Kredi Değeri

5.1

Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

TTB tarafından verilen STE-SMG kredilerinin toplamı

5.2

Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

Bu toplantılardan alınan toplam CME kredisi

5.3

a) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılım

5

5

2

b) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılım

c) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda bildiri sunmak

 

e) Uluslar arası  toplantılara konuşmacı olarak katılım

25

10

7

f) Uluslar arası  toplantılara oturum başkanı olarak katılım

g) Uluslar arası  toplantılarda bildiri sunmak

 

NOT: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır

 

5.4

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

25

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

15

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

10

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

7

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri için

5

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makalelerde

2

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

25

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizinde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

10

Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl)

5

Uluslar arası kitap ya da kitap bölümü yazmak

25

Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak

10

NOT: Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır

 Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale