Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Resertifikasyon Yönergesi

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU
RESERTİFİKASYON YÖNERGESİ

Bu yönerge Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Yönergesinin 7.6. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Yeniden Belgelendirme

 1. Tanım: TGHYK tarafından Yeterlik Belgesi verilen Göğüs Hastalıkları uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

 2. Amaç: Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli  mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini arttırıp  koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir.

 3. Başvuru koşulları: En az 10 yıl önce TGHYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak

 4. Resertifikasyon Yöntemleri :
  4.1- Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar resertifiye olabilir.
  4.1.1-  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Sınavının  teorik ve pratik bölümlerine  girmek ve başarılı olmak
  4.1.2- Türk Göğüs Hastalıkları yeterlik sınavının  teorik bölümüne tekrar girip başarılı olmak  (Bir önceki  yeterlik sınavından en az 10 yıl geçmeden teorik resertifikasyon  sınavına girilemez) ve ek olarak dördüncü maddede ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 30 olmak üzere on yıl içinde (ardışık olmayabilir) toplam en az 300 kredi almış olmak veya
  4.1.3-  Dördüncü maddede  ayrıntıları belirtilen etkinliklerden her yıl en az 50 olmak üzere on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak on yılı geçen her yıl (ardışık olmayabilir) için ek en az 50 kredi almış olmak.
  4.2- Resertifikasyon başvuruları her yıl Eylül ayında TGHYK Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır
  4.3- Başvurular TGHYK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon (Resertifikasyon Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı  rapor  Yürütme Kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler  başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.
  4.4- Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan  Resertifikasyon Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvurabilir

 5. Etkinliklerin kredilendirilmesi: Resertifikasyon için aşağıda belirtilen dört temel alanda kredi alınabilir. On yılda alınacak krediler bu alanların herhangi birisinden veya birkaçından olabilir. Bu etkinliklerin kredi değerleri tabloda özetlenmiştir.
  5.1- Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı
  5.2- Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca (American Board of Internal Medicine (ABIM), European Board for Accreditation in Pneumology (EBAP) vb.) kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımlarından alınan CME kredileri
  5.3- Madde 4.1 ve 4.2 de tanımlanan toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak, veya poster ve sözlü sunum ile katılmak
  5.4- Yapılan bilimsel yayınlardan alınan krediler
 6. Başvuru dosyası içeriği: Resertifikasyon başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler    bulunmalıdır
  6.1-
  Başvuru dilekçesi
  6.2- Kısa özgeçmiş
  6.3- Önceki  Yeterlik Belgesi örneği
  6.4- Eğer varsa madde 4.1.1 veya 4.1.2 sınav sonuçları
  6.5- Göğüs Hastalıkları alanında Ulusal bilimsel toplantılarda TTB tarafından verilmiş STE-SMG kredi belgeleri
  6.6- Göğüs Hastalıkları alanında uluslararası toplantılarda uluslar arası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME kredi belgeleri
  6.7- Yukarıda belirtilen toplantılara konuşmacı, oturum başkanı olarak veya poster ve sözlü sunum ile katılınmış ise bunu belgeleyen toplantı programı örneği
  6.8- Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan tüm yayınların listesi
Geçici madde: Bu yönergenin geçerliliği TGYK Genel Kurulunda kabul edildikten beş yıl sonra başlamaktadır. Beş yıl sonra resertifikasyon için başvuracak adayların bu yönergenin 4.1.1. maddesini taşıması veya madde 4.1.2, ve 4.1.3 de belirtilen puanların en az yarısını almış olması gerekir. Yönerge uygulamaya girinceye kadar beş yıl süre ile daha önce verilen Yeterlik Belgelerin geçerliliği devam etmektedir.

Etkinliklerin kredi tablosu


Etkinlik Alanı

Etkinlik

Kredi Değeri

5.1

Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

TTB tarafından verilen STE-SMG kredilerinin toplamı

5.2

Uluslar arası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı

Bu toplantılardan alınan toplam CME kredisi

5.3

a) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılım

5

5

2

b) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılım

c) STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda bildiri sunmak

 

e) Uluslar arası  toplantılara konuşmacı olarak katılım

25

10

7

f) Uluslar arası  toplantılara oturum başkanı olarak katılım

g) Uluslar arası  toplantılarda bildiri sunmak

 

NOT: Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır

 

5.4

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

25

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

15

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki araştırma makaleleri için

10

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler için

7

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri için

5

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makalelerde

2

SCI ve SCI expanded dizininde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

25

SCI ve SCI expanded dışındaki uluslar arası dizinde yer alan dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl için)

10

Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her bir dergi, her bir yıl)

5

Uluslar arası kitap ya da kitap bölümü yazmak

25

Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazmak

10

NOT: Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır

 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

 • Pervin Korkmaz Ekren
 • Fatma Esra Günaydın
 • İlknur Kaya
 • Seda Tural Önür
 • Melahat Uzel Şener
 • Fulsen Bozkuş
 • Celal Satıcı
 • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale