Sınav Hakkında

Sınav Hakkında

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK SINAVI
Türk Göğüs hastalıkları Yeterlik sınavı, yazılı ( test ) ve uygulamalı sınav olarak iki bölümden oluşmaktadır. Sınav her yıl mayıs ayının son cumartesi, pazar günleri (cumartesi teorik, pazar pratik sınav) yapılmaktadır.

Sınavın amaçları:
Klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri benimseme ve uygulama düzeyini ölçmek.
Hekimin ilgili branşta önemli konulardaki temel bilgi ve becerisinin güncellenmesini sağlamak, gerekiyorsa bu alanlarda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak .
Alandaki yeni gelişmeleri hekimlik pratiğinin içerisine yerleştirmek. İyi hekimlik uygulamalarını özendirmek.
Meslektaşlar arası dayanışma, hesap verilebilirlik, ortak standartlar konusunda katkıda bulunmak .

Soruların hedefi:
Anamnez ve fizik muayene bulgularının yorumlanması, hastanın doğru yönlendirilmesi, klinik durumunun yönetilmesi, gereken tedavinin yazılması, acil durumda sorunların çözülmesi,tanı  tedavi rehberlerine uyum, gereken medikal tedavi ve girişimsel becerinin sağlanması konularında adayın temel uzmanlık bilgilerinin sorgulanmasıdır.

Yazılı Sınav Uygulaması
Çoktan seçmeli, tek doğru cevaplı 80 test sorusu içerir. Sorular yeterlik belgesine sahip uzman, öğretim elemanı ve  öğretim üyeleri tarafından çoktan seçmeli soru formuna yazılarak hazırlanmaktadır. Sınav komitesi aşamalı bir değerlendirme sonucu gerekli düzeltmeleri de yaparak uygun soruları seçmektedir. Sınav süresi 100 dakikadır.
Yeterlik sınırı ( geçme notu) her bir sorunun kabul edilebilir (Acceptable Level of Performance) ile gözden geçirilmesi sonucunda hesaplanır.

Test sınavı yeterlik sınırının saptanması :
5 seçenekli ve bir doğru yanıtlı sorular için :
Kabul Edilebilir Performans İndeksi =          1/Ts-Es
Ts = Toplam seçenek sayısı
Es = * (Yeterli sayılabilecek bir uzmanın) ilk anda eleyebileceği seçenek sayısı

Örnek Soru: Temel Yaşam Desteği uygulamasında, kazazedenin hangi yaşamsal belirtisinin ilk olarak kontrol edilmesi gerekir ?
a) Dolaşım      b) Solunum      c) Bilinç         d) Vücut Sıcaklığı      e) Hareket

Bu soruda doğru yanıt “c” seçeneğidir. Uzmanlar kurulu tarafından Temel Yaşam Desteği sertifikası alacak bir sağlık personelinin “c” seçeneği dışındaki tüm seçenekleri (toplam 4 seçenek) eleyebileceği kararının verildiğini varsaydığımızda;

Sonuç olarak test sınavında sorulacak 80 sorunun her biri uzmanlık eğitimini bizzat veren 3 öğretim üyesi tarafından değerlendirilir ve her bir sorunun kabul edilebilir performans indeks ortalaması alınır. Bunlar alt alta toplandığında adayın sınavı geçmek için kaç soru yapması gerektiği belirlenir. Doğal olarak bir soru ne kadar zor ise indeks değeri o kadar küçülmektedir. Böylece zor soruların fazla sorulduğu bir sınavda geçme sınırı o derece aşağı kaymaktadır.

Pratik Sınav
Bu sınava test sınavında başarılı olan adaylar alınmaktadır. Önceki yıllarda test sınavından başarılı olan adaylar doğrudan pratik sınava girme hakkını kazanırlar.
Pratik sınav OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav ) tipindedir. Tıp Eğitimi Anabilim Dallarına ait beceri  laboratuvarlarında 8-10 dakikalık ortalama 10 ayrı istasyonda uygulanmaktadır.
Sorular Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Sınav komisyonu üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Sınav uygulaması sırasında sınav komisyonu üyeleri yanında ilgili beceri laboratuvarının uzmanları da görev almaktadır. Olgu yönetimi cevap anahtarları sınav komisyonu tarafından önceden hazırlanmaktadır. Sınava giren adaylara sınav sırasında verilen aday numaralı etiketler sayesinde komisyon üyeleri okudukları kağıdın hangi adaya ait olduğunu bilmezler.

Değerlendirme
Sınavda bronkoskopi, entübasyon, arteriyel kan gazı ve radyoloji istasyonları ayrı ayrı baraj istasyonlarıdır. Ayrıca 6 farklı istasyonda olgu yönetimiyle ilgili sorular yer almaktadır. Adayın bronkoskopi istasyonundan en az %60, entübasyon, arteriyel kan gazı ve radyoloji istasyonlarının her birinden en az %50, olgu yönetiminden oluşan 6 istasyonun toplam puanının ise en az %50’sini  alması gerekmektedir. 

Sınavda başarılı olan adaylara sonuçları her bir ölçme hedefi için detaylı olarak verilebilir ya da toplam % performansları belirtilip yeterlik belgeleri verilebilir.


Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ikinci toplantısı 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinde TGHYK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Hayati Bilgiç, Dr. Dr.Bilun Gemicioğlu, Dr. İlknur Başyiğit,  Arzu Mirici,  Dr. A. Fuat Kalyoncu, , Dr. Gürsel Çok, Dr. Şule Akçay, , Dr. Asiye Kanbay, Dr. Şermin Börekçi ve TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı Dr. Levent Dalar ve Sınav Komisyonu Sekreteri Dr. Özlem Kar Kurt’un katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Asistan Gelişim Sınavı raporunun paylaşıldığı ve BOARD sınavında soru sürekliliğinin sağlanması açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda resertifikasyon ve akreditasyon süreçleri de tartışılmıştır. Uzmanlık eğitiminde kurumların ve asistanların durumuna yönelik iki ayrı anket çalışması ile uzmanlık eğitimimizin durumu ve uzmanlık eğitim kılavuzlarımızın yeniden yapılandırılması çalışmaları planlanmıştır. Tüm hocalarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 6 Aralık 2018 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 28 Kasım 2018)

Asistanlarımızın sınava katılmak için 28 Kasım 2018 Çarşamba akşam saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:

Adı- Soyadı:

E-posta:

Cep Telefonu:

Kurum:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:

Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları'nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Özlem Kar Kurt Levent Dalar
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) 2018 yılı BOARD Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında yapıldı.

TGHYK Sınav Komisyon Üyeleri Levent Dalar (Başkan), Özlem Kar Kurt (Sekreter), Eylem Akpınar, Züleyha Kaya Bingöl, Banu Salepçi, Nevin Taci Hoca, Sezai Taşbakan, Nilgün Yılmaz Demirci, Şermin Börekçi gözetiminde gerçekleşen sınav sonucunda TGHYK Yeterlilik (BOARD) Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın listesi aşağıda verilmiştir. Yeni BOARD belgeli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Büyük bir emek ve özveri ile sınavı geçekleştiren TGHYK Sınav Komisyonu üyelerimize ve destekleri için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

TGHYK Yürütme Kurulu

2018 TGHYK BOARD Belgesi Almaya Hak Kazanan Göğüs Hastalıkları Uzmanları

  • Pervin Korkmaz Ekren
  • Fatma Esra Günaydın
  • İlknur Kaya
  • Seda Tural Önür
  • Melahat Uzel Şener
  • Fulsen Bozkuş
  • Celal Satıcı
  • Aycan Yüksel


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2018 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav  tarihi 26 Mayıs 2018 (saat 9:30), pratik sınav tarihi 27 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

TGHYK Yönergesi çerçevesinde, bu sınava Göğüs Hastalıkları dalında uzmanlığını almış ve yönergenin Madde 6’daki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilirler. Yazılı sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan pratik sınava girmeye hak kazanırlar. Daha önce teorik (yazılı) sınavdan başarılı olup, pratik (sözlü/uygulama) sınavdan başarısız olan adaylar girdikleri teorik sınavı takip eden 3 yıl içerisindeki pratik sınavlardan birine daha girme hakkına sahiptirler. Ancak bu adaylar pratik sınavdan tekrar başarısız olmaları durumunda teorik sınava tekrar girmek ve başarılı olduklarında pratik sınava yeniden girme hakkını elde ederler. 

Benzer şekilde son 3 yıl içinde HERMES Avrupa BOARD Sınavında başarılı olanlar teorik sınava girmeden sadece TGHYK Pratik sınavına başvurabilirler. 

Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan teorik sınav kısmına katılabilirler. Pratik sınava girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

Sınava ilginizi bekler, başarılar dileriz.

Levent Dalar 
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Hayati Bilgiç
TGHYK YK Başkanı 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sayın Meslektaşlarımız,

Akreditasyon Komisyonu üyelerinin tamamlanması için Eğitim Üst Kurulu tarafından yapılan seçim ile Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Füsun Yıldız ve Dr. Göksel Altınışık Ergur asil üyeler, Dr. Bahar Kurt ve Dr. Nurhan Köksal yedek üyeler olarak seçilmiş ve böylelikle TGHYK Akreditasyon Komisyonunun tüm üyeleri tamamlanmıştır. Eğitim Üst Kurulu'na destekleri için teşekkür ediyor, Akreditasyon Komisyonu üyelerimize yeni çalışma döneminde başarılar diliyoruz.

TGHYK Yürütme Kurulu 

TGHYK Akreditasyon Komisyonu

Asil Üyeler;
Adil Zamani 
Füsun Topçu
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit 
Oğuz Kılınç
Füsun Yıldız
Göksel Altınışık Ergur

Yedek Üyeler;   
Füsun Kalpaklıoğlu
Levent Dalar
Bahar Kurt
Nurhan Köksal


TGHYK Sınav Komisyonu yeni dönem ilk toplantısı 10.02.2018 tarihinde Ankara’da Türk Toraks Derneği Genel Merkezi’nde TGHYK YK Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç, YK Sekreteri Prof. Dr. İlknur Başyiğit’ in de katılımı ile gerçekleşmiştir. Sınav Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yapmış olduğu seçim ile Dr. Levent Dalar Sınav Komisyonu Başkanı, Dr. Özlem Kar Kurt ise Sınav Komisyonu Sekreteri olarak seçilmiştir.  Meslektaşlarımıza verimli bir çalışma dönemi diliyoruz.


Türk Göğüs Hastallıkları Yeterlilik Kurulu Yönetim Kurulu 2017-2020 dönemi ilk Toplantısı 23.12.2017 tarihinde Ankara'da Türk Toraks Deneği Genel Merkezinde yapılmıştır. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Çeşitli Komisyonlarının görev dağılımının belirlendiği toplantıda ayrıca yeni dönemdeki öncelikli gündem konuları değerlendirilmiştir. Bazı komisyonlardaki belirlenen isimlere teklif götürülüp kabulünden sonra web sitesinde bildirilecektir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Hayati Bilgiç
Başkan Yardımcısı: Bilun Gemicioglu
Genel Sekreter: İlknur Başyiğit
TTD Temsilcisi: A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi: Arzu Mirici
Üyeler: Can Öztürk
  Gürsel Çok
  Meral Gülhan
  Şule Akçay
Asiye Kanbay
  Şermin Börekçi
AKREDİTASYON KURULU ÜYELER
Füsun Topçu
Adil Zamani
Armağan Hazar
Meral Gülhan
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit

Diğer 3 Üye Eğitim Üst Kurulundan belirlenecektir.
RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Hayati Bilgiç
Bilun Gemicioğlu
Gürsel Çok
İlknur Başyiğit
Şermin Börekçi
YETERLİK SINAV KOMİSYONU
Levent Dalar
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Özlem Kar Kurt
Dr Nevin Taci Hoca
Sezai Taşbakan
Nilgün Yılmaz Demirci
Şermin Börekçi
TTB-UDEK-UYEK GENEL KURULUNDA YETERLİK KURULU TEMSİLCİLERİ
A. Fuat Kalyoncu
Arzu Mirici
AVRUPA BOARD’UNA TGHYK TEMSİLCİLERİ
Bilun Gemicioğlu
Metin Akgün
TGHYK WEB ve İLETİŞİM TEMSİLCİLERİ
Şule Akçay
Asiye Kanbay

Ayrıca dışarıdan 2 genç üyeye destek için teklif götürülecektirUlaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale