Sınav Hakkında

Sınav Hakkında

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK SINAVI
Türk Göğüs hastalıkları Yeterlik sınavı, yazılı ( test ) ve uygulamalı sınav olarak iki bölümden oluşmaktadır. Sınav her yıl mayıs ayının son cumartesi, pazar günleri (cumartesi teorik, pazar pratik sınav) yapılmaktadır.

Sınavın amaçları:
Klinik ve epidemiyolojik sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri benimseme ve uygulama düzeyini ölçmek.
Hekimin ilgili branşta önemli konulardaki temel bilgi ve becerisinin güncellenmesini sağlamak, gerekiyorsa bu alanlarda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak .
Alandaki yeni gelişmeleri hekimlik pratiğinin içerisine yerleştirmek. İyi hekimlik uygulamalarını özendirmek.
Meslektaşlar arası dayanışma, hesap verilebilirlik, ortak standartlar konusunda katkıda bulunmak .

Soruların hedefi:
Anamnez ve fizik muayene bulgularının yorumlanması, hastanın doğru yönlendirilmesi, klinik durumunun yönetilmesi, gereken tedavinin yazılması, acil durumda sorunların çözülmesi,tanı  tedavi rehberlerine uyum, gereken medikal tedavi ve girişimsel becerinin sağlanması konularında adayın temel uzmanlık bilgilerinin sorgulanmasıdır.

Yazılı Sınav Uygulaması
Çoktan seçmeli, tek doğru cevaplı 80 test sorusu içerir. Sorular yeterlik belgesine sahip uzman, öğretim elemanı ve  öğretim üyeleri tarafından çoktan seçmeli soru formuna yazılarak hazırlanmaktadır. Sınav komitesi aşamalı bir değerlendirme sonucu gerekli düzeltmeleri de yaparak uygun soruları seçmektedir. Sınav süresi 100 dakikadır.
Yeterlik sınırı ( geçme notu) her bir sorunun kabul edilebilir (Acceptable Level of Performance) ile gözden geçirilmesi sonucunda hesaplanır.

Test sınavı yeterlik sınırının saptanması :
5 seçenekli ve bir doğru yanıtlı sorular için :
Kabul Edilebilir Performans İndeksi =          1/Ts-Es
Ts = Toplam seçenek sayısı
Es = * (Yeterli sayılabilecek bir uzmanın) ilk anda eleyebileceği seçenek sayısı

Örnek Soru: Temel Yaşam Desteği uygulamasında, kazazedenin hangi yaşamsal belirtisinin ilk olarak kontrol edilmesi gerekir ?
a) Dolaşım      b) Solunum      c) Bilinç         d) Vücut Sıcaklığı      e) Hareket

Bu soruda doğru yanıt “c” seçeneğidir. Uzmanlar kurulu tarafından Temel Yaşam Desteği sertifikası alacak bir sağlık personelinin “c” seçeneği dışındaki tüm seçenekleri (toplam 4 seçenek) eleyebileceği kararının verildiğini varsaydığımızda;

Sonuç olarak test sınavında sorulacak 80 sorunun her biri uzmanlık eğitimini bizzat veren 3 öğretim üyesi tarafından değerlendirilir ve her bir sorunun kabul edilebilir performans indeks ortalaması alınır. Bunlar alt alta toplandığında adayın sınavı geçmek için kaç soru yapması gerektiği belirlenir. Doğal olarak bir soru ne kadar zor ise indeks değeri o kadar küçülmektedir. Böylece zor soruların fazla sorulduğu bir sınavda geçme sınırı o derece aşağı kaymaktadır.

Pratik Sınav
Bu sınava test sınavında başarılı olan adaylar alınmaktadır. Önceki yıllarda test sınavından başarılı olan adaylar doğrudan pratik sınava girme hakkını kazanırlar.
Pratik sınav OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav ) tipindedir. Tıp Eğitimi Anabilim Dallarına ait beceri  laboratuvarlarında 8-10 dakikalık ortalama 10 ayrı istasyonda uygulanmaktadır.
Sorular Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Sınav komisyonu üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Sınav uygulaması sırasında sınav komisyonu üyeleri yanında ilgili beceri laboratuvarının uzmanları da görev almaktadır. Olgu yönetimi cevap anahtarları sınav komisyonu tarafından önceden hazırlanmaktadır. Sınava giren adaylara sınav sırasında verilen aday numaralı etiketler sayesinde komisyon üyeleri okudukları kağıdın hangi adaya ait olduğunu bilmezler.

Değerlendirme
Sınavda bronkoskopi, entübasyon, arteriyel kan gazı ve radyoloji istasyonları ayrı ayrı baraj istasyonlarıdır. Ayrıca 6 farklı istasyonda olgu yönetimiyle ilgili sorular yer almaktadır. Adayın bronkoskopi istasyonundan en az %60, entübasyon, arteriyel kan gazı ve radyoloji istasyonlarının her birinden en az %50, olgu yönetiminden oluşan 6 istasyonun toplam puanının ise en az %50’sini  alması gerekmektedir. 

Sınavda başarılı olan adaylara sonuçları her bir ölçme hedefi için detaylı olarak verilebilir ya da toplam % performansları belirtilip yeterlik belgeleri verilebilir.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır. Sınava başvuru için son tarih 03 Aralık 2023’tür.
Asistanlarımızın sınava katılmak için 03 Aralık 2023 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvuruların ve başvuru bilgilerini eksik gönderenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularının kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

M. Sezai Taşbakan
Bilun Gemicioğlu

TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
TGHYK Başkanı


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

TGHYK "Asistan Gelişim Sınavı" 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 14.00'de yapılacaktır.

Sınava Katılım (Katılım İçin Son Tarih: 18 Aralık 2022)
Asistanlarımızın sınava katılmak için 18 Aralık 2022 Pazar gece 23.59' a kadar aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Bilgileri:
Adı- Soyadı:
E-posta:
Cep Telefonu:
Kurum:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu:
Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu e-posta adresi ve cep telefonu:

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:
Sonuçlar asistanlarımızın kendi e-postalarına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları' nın kendi asistanlarının sınav sonuçlarını herhangi bir aksama olmadan alabilmeleri için kendi iletişim bilgileri yanı sıra sınava katılacak asistanlarının isim listesini önceden bildirmelerinin önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Nilgün Yılmaz Demirci
TGHYK Sınav Komisyonu Sekreteri 

M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Nesrin Öcal
TGHYK Sekreteri
Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2023 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav tarihi 07 Ekim 2023 (saat 10:00), pratik sınav tarihi 08 Ekim 2023 (saat 09:00) olarak belirlenmiştir. Sınava son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
 
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Sınav başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 2022 yılı Yeterlilik (BOARD) Sınavı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nda yapılacaktır. Teorik sınav 26 Kasım 2022 (saat 09:30) tarihinde 1. ve 5. sınıf dershanelerinde, pratik sınav ise 27 Kasım 2022 tarihinde Tıbbi Beceri Laboratuvarında gerçekleşecektir. Sınava son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olup sınav başvuru formu ekte iletilmiştir. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. M. Sezai Taşbakan
TGHYK Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu
TGHYK Başkanı

Başvuru formu için tıklayınız.


Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Genel Kurul toplantısı Türk Toraks Derneği Kongresi sırasında 27 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 15.100-16.30 saatleri arasında Antalya Titanic Deluxe Otel'de yapılmıştır.  

Oylama sonucuna göre 2022-2024 döneminde görev alacak TGHYK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Akreditasyon Komisyonunun üç üyesi belirlenmiştir.  

TGHYK Genel Kurulunda kabul edilen yönerge değişikliği ve yeni Yürütme Kurulunun yaptığı seçim ve ile 2022-2024 dönemi görev dağılımı şu şekildedir: 

TGHYK Yürütme Kurulu: 

Başkan

: Bilun GEMİCİOĞLU

Başkan Yardımcısı

: İlknur BAŞYİĞİT

Genel Sekreteri

: Nesrin ÖCAL

Önceki Başkan

: Hayati BİLGİÇ

TTD Temsilcisi

: Oya İTİL

TÜSAD Temsilcisi

: Müşerref Şule AKÇAY

ASYOD Temsilcisi

: Ahmet Emin ERBAYCU

Üyeler

: Ali Fuat KALYONCU

  Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU

  Berna AKINCI ÖZYÜREK

  İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

  Muzaffer Onur TURAN

  Ülkü AKA AKTÜRK

Akreditasyon Komisyonu Üyeleri:

Ayşe Füsun TOPÇU

Oğuz KILINÇ

Tuncay GÖKSEL

TGHYK Yürütme Kurulu ve Eğitim Üst Kurulu tarafından Akreditasyon Komisyonunun Diğer Üyeleri (6 üye) belirlenecektir. 

Genel Kurul Üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

TGHYK Yürütme Kurulu


Ulaşmak için tıklayınız.

 

 
LookUs & OnlineMakale